Όροι διαμονής

Όροι διαμονής

 • Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο flaneur boutique hotel έχετε δικαίωμα χρήσης του δωματίου.
 • Την ημέρα της άφιξής σας, το δωματιό σας παραχωρείται από τις 14:00 και μετά, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.
 • Την ημέρα της αναχώρισής σας, ωφείλετε να αποχωρήσετε από το studio πριν τις 11:30. Η ημέρα αναχώρησης δεν χρεώνεται.
 • Σε περίπτωση παραμονής στο studio την ημέρα αναχώρισης μετά τις 12:00 και μέχρι τις 18:00, σας επιφέρει χρέωση ίση με το 50% της τιμής της διανυκτέρευσης.
 • Σε περίπτωση παραμονής μετά τις 18:00, χρεώνεστε ολόκληρη τη διανυκτέρευση.
 • Οι ενοικιαστές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε υλική ζημία προκληθεί στο δωμάτιο (πέρα της φυσιολογικής φθοράς), είτε από εκούσια ή ακούσια ενέργεια τους, είτε από αμέλεια.
 • Το Flaneur boutique hotel διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τους ενοικιαστές το κόστος αντικατάστασης κάθε αντικειμένου που αφαιρέθηκε χωρίς συναίνεση από το δωμάτιο.
 • Οφείλετε να συμμορφώνεστε με τις ώρες κοινής ησυχίας (15:00 με 17:30 και 23:00 με 07:00).
 • Δεν επιτρέπεται η διανυκτέρευση επιπλέον ατόμων από τον προσυμφωνημένο αριθμό ατόμων ανά δωμάτιο.
 • Δεν επιτρέπεται η υπενοικίαση του δωματίου.
 • Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια
 • Όλοι οι εσωτερικοί χώροι του ξενοδοχείου είναι smoke-free
 • O χώρος έξω από το ξενοδοχείο είναι προσβάσιμος με αυτοκίνητο όλες τις ώρες

 

Πολιτική Κρατήσεων

 • Για την επικύρωση της κράτησης των δωματίων είναι απαραίτητη η προκαταβολή, η οποία ισούται με το 35% της συνολικής τιμής της διαμονής σας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το μίσθωμα μίας διανυκτέρευσης.
 • Όλες οι πληρωμές γίνονται αποκλειστικά σε ευρώ.
 • Σε περίπτωση της κράτησης μέσω email ή τηλεφώνου, οφείλετε εντός 1 εργάσιμης ημέρας να καταθέσετε το χρηματικό ποσό της προκαταβολής στον τραπεζικό λογαριασμό του flaneur boutique hotel που θα σας υποδείξουμε. Στην κατάθεσή σας θα πρέπει να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και τη διάρκεια της διαμονής σας.
 • Τυχόν τραπεζικά έξοδα εμβάσματος ή μετατροπής συναλλάγματος, βαρύνουν αποκλειστικά εσάς.
 • Από 1/1/2018 σύμφωνα με το ν. 4514/2018, επιπλέον της τιμής του δωματίου, επιβάλεται ο φόρος διαμονής. Ο φόρος ανέρχεται σε 0,50€ ανά διανυκτέρευση, βαρύνει τον ενοικιαστή του δωματίου και εισπράτεται πριν την αναχώρηση.

 

Πολιτική Ακυρώσεων

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την κράτησή σας για οποιοδήποτε λόγο.

 • Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την άφιξή σας, σας επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό της προκαταβολής.
 • Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση των 21 ημερών πριν την ημερομηνία άφιξης, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης κατά τη διάρκεια της διαμονής, υποχρεούστε να καταβάλετε αποζημίωση ίση με το 50% του κόστους για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της κράτησης. – Eπιστροφή χρημάτων μόνο για λόγους υγείας και αλλαγής πτήσεων (με αποδεικτικό).